Τοπική Αυτοδιοίκηση

17.07.2017

Μη χορήγηση άδειας λειτουργίας του κλειστού Γυμναστηρίου Μεσορράχης, Νέας Ζίχνης (2ο χλμ Ε.Ο. Μεσορράχης Αμφίπολης).

........................................................................................................................................................................................

9. Το από 20-4-2017 Πρακτικό της Επιτροπής του άρθρου 56Α του Ν.2725/99 περί της μη χορήγησης σχετικής άδειας λειτουργίας του κλειστού Γυμναστηρίου Τ11β Μεσορράχης, Νέας Ζίχνης Ν.Σερρών (2ο χλμ Ε.Ο. Μεσορράχης Αμφίπολης), σύμφωνα με το οποίο διαπιστώθηκε :

1. Κατάσταση αγωνιστικού χώρου: καλή.

2. Περίφραξη αγωνιστικού χώρου: δεν απαιτείται .

3. Εξωτερική περίφραξη : καλή.

4. Χώροι στάθμευσης οχημάτων έκτακτης ανάγκης: ναι.

5. Προσπελασιμότητα οχημάτων έκτακτης ανάγκης: όχι.

6. Ασφάλεια κερκίδων- επάρκεια διαχωριστικών κιγκλιδωμάτων: Ναι.

7. Προσέλευση & αποχώρηση θεατών/φιλάθλων και διαφυγή σε έκτακτη ανάγκη: δεν υπάρχει εγκεκριμένη οδός προσπέλασης και αποχώρησης από την εν λόγω αθλητική εγκατάσταση.

8. Διαφυγή & εκκένωση εγκαταστάσεων (του κτιρίου) από θεατές/ φιλάθλους σε περίπτωση ανάγκης: …ελλιπής. Δεν υπάρχει σχέδιο εκκένωσης- οδεύσεων διαφυγής.

9. Διαφυγή & εκκένωση εγκαταστάσεων από αθλητές και εργαζόμενους σε περίπτωση ανάγκης:…ελλιπής.Δεν υπάρχει σχέδιο εκκένωσης- οδεύσεων διαφυγής.

10.Χώροι και μέσα παροχής πρώτων βοηθειών: Υπάρχει ειδικός χώρος ιατρείου. Υπάρχει ο προβλεπόμενος ιατρικός και υγειονομικός εξοπλισμός.

11.Αποδυτήρια- Γραφείο διαιτητή: …ναι.

12.Χώροι υγιεινής φιλάθλων: … ναι .

13.Πινακίδες σήμανσης χώρων υγιεινής: …ναι.

14.Χώροι υγιεινής αθλητών: … ναι.

15.Χώροι υγιεινής ΑΜΕΑ: …ναι.

16. Μακροσκοπική εξέταση στατικής αντοχής κατασκευών:…Δεν παρατηρήθηκαν αστοχίες από το μακροσκοπικό έλεγχο.

17. Ηλεκτρονικό σύστημα εποπτείας: …όχι.

18. Οικοδομικές άδειες: …ναι. Προσκομίστηκε η υπ΄αριθμ. 162/7-12-2066 οικοδομική άδεια Νομι/κης Αυτ/σης Σερρών.

19.Πιστοποιητικό πυρασφάλειας: …ναι. Προσκομίστηκε το υπ΄αριθμ. Πρωτ.: 2189 Φ.701.24 από 20-4-2017 Πιστοποιητικό Ενεργητικής Πυροπροστασίας, Π.Υ. Σερρών.

20.Κανονισμός λειτουργίας …ναι. Εγκεκριμένος από το Δήμο Νέας Ζίχνης (αριθμ. πρακτικού 15ης/2016 συνεδρίασης Δημ.Συμβουλίου Νέας Ζίχνης Σερρών).

21.Λοιπές παρατηρήσεις:-

Αποφασίζουμε Τη μη χορήγηση σχετικής άδειας λειτουργίας στην αθλητική εγκατάσταση του κλειστού Γυμναστηρίου Τ11β Μεσορράχης, Νέας Ζίχνης Ν.Σερρών (2ο χλμ Ε.Ο. Μεσορράχης Αμφίπολης). Η απόφαση αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 56 Α παρ. 6 του Ν. 2725/1999, υπόκειται σε αίτηση θεραπείας εντός μηνός από την κοινοποίησή της σε κάθε ενδιαφερόμενο.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Όπως πίνακας αποδεκτών

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Δρ ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΣΑΒΒΑ 
Διαβάστηκε 1067 φορές