Τοπική Αυτοδιοίκηση

09.08.2017

5 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

 Αριθ. Απόφασης: 140/201

Θέμα 3ο: Πρόσληψη τακτικού προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε τον Πρόεδρό του, έλαβε υπόψη του τις του άρθρου 24 του
Ν. 4479/2017 (ΦΕΚ 94/Α/2017) και της εγκυκλίου 19/2017 του Υπουργείου Εσωτερικών, τον Οργανισμό
Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου, την υπ΄αρ.11047/26-07-2017 εισήγηση του τμήματος Ανθρώπινου
Δυναμικού και μετά από διαλογική συζήτηση
αποφασίζει ομόφωνα

 
1. Την πρόσληψη τακτικού προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα και συγκεκριμένα:
α) Ενός (1) υπαλλήλου σε θέση μόνιμου προσωπικού ΥΕ Εργατών Καθαριότητας,
β) Ενός (1) υπαλλήλου σε θέση ΙΔΑΧ ΥΕ Εργατών Καθαριότητας και
γ) Τριών (3) υπαλλήλων σε θέσεις μόνιμου προσωπικού ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων
με τα προσόντα που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία κατά κατηγορία και κλάδο, τα οποία
έχουν ως εξής:
 
ΥΕ Εργατών
Καθαριότητας
Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Απολυτήριος τίτλος Τριταξίου
Γυμνασίου ή για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο
Δημοτικού Σχολείου), ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής
Σχολής του ν.δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του ν. 2817/2000 ή
άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

 
ΔΕ οδηγών
αυτοκινήτων-
Φορτηγού &
απορριμματοφόρου
α) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ’ ή C κατηγορίας (Π.Δ 51/2012) και
β) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας ή
μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της
αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας ή απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής
εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν
αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος
απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή
απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος

  ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
 
 
Διαβάστηκε 1350 φορές