ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ:ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝΟ Αντιδήμαρχος Σιντικής, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθ. 70/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ” συνολικού προϋπολογισμού 279.554,70 € πλέον ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος μέχρι την 21/07/2017 και ώρα 15:00 (α/α συστήματος 41021), στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο. Η ισχύουσα νομοθεσία είναι οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 3463/2006 και του Ν. 3852/2010. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο ποσό των 5.591,09 €.

Περισσότερες πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ: 2323350247. Τα έγγραφα που αφορούν στον διαγωνισμό είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ με α/α συστήματος 41021. 

Αφήστε κάποιο σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *