Οι νανόχηνες εξακολουθούν να περιπλανώνται στα λιβάδια της Κερκίνης (101 πουλιά από τα οποία μόνο ένα νεαρό). Τρία πουλιά με δακτυλίδια (τα δύο με μόνο μεταλλικό δακτυλίδι και τα οποία είναι οι γονείς του νεαρού πουλιού και ένα επιπλέον πουλί που έχει και πορτοκαλί πλαστικό δακτυλίδι -πέραν του μεταλλικού) 

Views: 13