Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ) εκδηλώνει ενδιαφέρον για την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.
με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες υλοποίησης της Πράξης με τίτλο : «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ», για τους δικαιούχους της 2ης Προκήρυξης του Μέτρου 112 «Ενισχύσεις για Νέους Γεωργούς» όπως αυτοί εντάχθηκαν στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2007- 2013 και συνεχίζονται ως ανειλημμένες υποχρεώσεις στο πλαίσιο του Μέτρου 06 του ΠΑΑ 2014- 2020, στο Μέτρο 01 «Δράσεις μετάδοσης Γνώσεων και Ενημέρωσης» του ΠΑΑ 2014-2020».
Τα προγράμματα κατάρτισης στο πλαίσιο της ανωτέρω Πράξης θα υλοποιηθούν κατά το χρονικό διάστημα Ιούνιος 2017 έως Οκτώβριος 2017.
Συγκεκριμένα ενδιαφέρεται για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα – εκτός του ΕΛ.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ, με αντικείμενο την υποστήριξη, επίβλεψη και συντονισμό
για α) την οργάνωση, διεξαγωγή, παρακολούθηση της διενέργειας κάθε προγράμματος κατάρτισης,
β) συντονισμό επιμορφωτών και εκπαιδευομένων, γ) έλεγχο των προγραμμάτων κατάρτισης και δ) συμβολή στις διαδικασίες διαχείρισης του έργου, σε συνεργασία και με την καθοδήγηση των Περιφερειακών Υπευθύνων των Προγραμμάτων των Κέντρων ΔΗΜΗΤΡΑ .
Οι ενδεικτικές ανάγκες για τη σύναψη συμβάσεων έργου ανά Περιφερειακή Ενότητα παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:
ΣΕΡΡΩΝ 6
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2
ΗΜΑΘΙΑΣ 2
ΠΙΕΡΙΑΣ 1
ΚΙΛΚΙΣ 1
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1
ΑΡΤΑΣ 1
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ  
ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 1
ΖΑΚΥΝΘΟΥ 1
ΛΕΥΚΑΔΑΣ 1
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 3
ΑΧΑΪΑΣ 3
ΗΛΕΙΑΣ 3
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 2
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1
ΛΑΡΙΣΑΣ 4
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 3
ΦΩΚΙΔΑΣ 1
ΕΥΒΟΙΑΣ 3
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 4
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 3
ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 2
ΚΥΚΛΑΔΩΝ 2
ΛΕΣΒΟΥ 5
ΣΑΜΟΥ 2
ΧΙΟΥ 2
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2
ΧΑΝΙΩΝ 4
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 4
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 3
ΑΤΤΙΚΗΣ 1
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι πτυχιούχοι Γεωτεχνικοί με αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στο συντονισμό,την οργάνωσηκαι την υλοποίηση τουλάχιστον πέντε (5) προγραμμάτων κατάρτισης αγροτών, κατά προτίμηση 150 ωρών το καθένα.
Η συνολική αμοιβή ορίζεται σε 1.000 € ανά πρόγραμμα κατάρτισης. Η χρονική διάρκεια του έργου θα προσδιορίζεται κατά την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης έργου, ανάλογα με τον αριθμό των προγραμμάτων τα οποία θα υλοποιήσει ο συμβαλλόμενος. Ως ελάχιστη χρονική διάρκεια υλοποίησης κάθε προγράμματος ορίζεται ο ένας μήνας. Αποκλειστικοί υπεύθυνοι για την ανάθεση της έδρας καθώς και τον αριθμό υλοποίησης των προγραμμάτων που θα αναλάβει ο κάθε συμβαλλόμενος, είναι ο περιφερειακοί συντονιστές, όπως αυτοί έχουν οριστεί με την 27/90η/2-5-2017 Απόφαση του ΔΣ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.
Σε περίπτωση όπου υλοποιούνται ταυτόχρονα άνω του ενός προγράμματα κατάρτισης (όταν δηλαδή η έναρξη των προγραμμάτων κατάρτισης γίνεται με διαφορά μέχρι 5 ημερών από την ημερομηνία έναρξης του πρώτου από τα προγράμματα που υλοποιούνται ταυτόχρονα), η αμοιβή διαμορφώνεται ως εξής: 1.400 € / για την ταυτόχρονη υλοποίηση 2 προγραμμάτων, 1.600 €/ για την ταυτόχρονη υλοποίηση 3 προγραμμάτων και 2.000 €/ για την ταυτόχρονη υλοποίηση 4 και άνω προγραμμάτων (συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων), θα καταβληθεί δε, είτε με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του αντισυμβαλλόμενου (αφορά στους ελεύθερους επαγγελματίες), είτε με τίτλο κτήσης (απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης – αφορά στους δημοσίους υπαλλήλους ή υπαλλήλους του ευρύτερου δημοσίου τομέα). Οι δαπάνες μετακινήσεων που κρίνονται απαραίτητες από τον Περιφερειακό Υπεύθυνο για την υλοποίηση των Προγραμμάτων είναι επιλέξιμες.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους καλούνται να υποβάλουν αίτηση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση http: //katartisi.elgo.gr από 19/05/2017 έως και 31/05/2017 και ώρα: 15:00.
Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για την κάλυψη των αναγκών σε έως δύο (2) Νομούς.Υποψήφιοι που έχουν ενταχθεί στο μητρώο εκπαιδευτών και έχουν επιλεγεί ως εκπαιδευτές μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στην παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος. Οι επιλεγέντες ως συντονιστές δεν μπορούν να απασχοληθούν ταυτόχρονα και ως εκπαιδευτές στα προγράμματα κατάρτισης κατά τη διάρκεια της σύμβασής τους.
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν δεσμεύει τον ΕΛ.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ να συνάψει συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και δεν γεννά δικαιώματα προσδοκίας. Ο ΕΛ.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ διατηρεί το δικαίωμα επιλογής του προσώπου του αντισυμβαλλομένου,καθώς και πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς την ίδια τη σύναψη ή μη της σχετικής σύμβασης.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά :
Αντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας, φωτοαντίγραφο των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται οαριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου).
Οι υποψήφιοι ελεύθεροι επαγγελματίες θα υποβάλουν επιπλέον Υπεύθυνη Δήλωση του
Βιογραφικό σημείωμα συνοδευόμενο από Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 για την
Αντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος.
Δικαιολογητικά για την απόδειξη της εργασιακής εμπειρίας (οποιοδήποτε έγγραφο από το
Αντίγραφα των τίτλων σπουδών. Εφόσον αυτά έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται : πιστοποιητικό αναγνώρισης ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. – πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α), για την ισοτιμία του τίτλου, που να έχει εκδοθεί μέχρι και την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. οποίο να προκύπτει το χρονικό διάστημα και το αντικείμενο της απασχόλησης, όπως συμβάσεις έργου, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, αντίγραφα τιμολογίων κλπ). ακρίβεια των στοιχείων που αναγράφονται σε αυτό. Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνουν ότι: α) σε πιθανή επιλογή τους δεν συντρέχουν οι απαγορεύσεις της παραγράφου 1 και 4, του άρθρου 5, καθώς και της παραγράφου 1, του άρθρου 6, του π.δ. 164/2004 1 και β) δεν υπάγονται στις διατάξεις της παρ. 9 του Άρθρου 39 του Ν. 4387/2016.

Πηγή:http://www.e-dimosio.gr 

Views: 13