Τρεις Σερραίοι ψάχνουν χαμένο θησαυρό στη Ραχωβίτσα

Στο κυνήγι του χαμένου θησαυρού έχουν επιδοθεί  τρεις κάτοικοι των Σερρών που κάνοντας όλες τις απαραίτητες ενέργειες , πήραν άδεια από τον Δήμο Σερρών να ξεκινήσουν το κυνήγι του θησαυρού στον οικισμό Ραχωβίτσα στις Σέρρες

 

Δείτε την απόφαση που πήρε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών το οποίο εξουσιοδοτεί τον δήμαρχο να υπογράψει μαζί τους συμβολαιογραφική πράξη έτσι ώστε σε περίπτωση που βρεθεί θησαυρός τα  νόμιμα  ποσοστά να πάνε στα ταμεία του Δήμου Σερρών

Green Cola
Kompoloi
NIKOS ZAPARAS
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΛΑΧΟΣ

Στην απόφαση αφαιρέσαμε ονόματα για λόγους ευνόητους….

ΘΕΜΑ: Έγκριση παροχής πληρεξουσιότητας στον κ. ∆ήµαρχο Σερρών, για υπογραφή συµβολαιογραφικής πράξης.

 

Στις Σέρρες και στο ∆ιοικητήριο, σήµερα την ………………………………………………………………………………………………………………………..
∆ηµοτικού Συµβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α’)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –
Πρόγραµµα Καλλικράτης».

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο …… θέµα της ηµερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ’ αριθµ. ……………….εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου, που έχει ως εξής:

« Οι ……………………………….. του ……………, ……………………………… του …………….και ………………… του …………….., οι οποίοι εκπροσωπούνται νόµιµα δήλωσαν µε αίτηµα του προς το ∆ήµο Σερρών την έκδοση σχετικής απόφασης συναίνεσης για διενέργεια εργασιών ανασκαφής θησαυρού σε ακίνητο ιδιοκτησίας του ∆ήµου Σερρών. Συγκεκριµένα, η συναίνεση να αφορά την διενέργεια ανασκαφών εντός του αγροκτήµατος Νέας Ελβετίας (Μαρµαράς – Ραχωβίτσα) του ∆ήµου Σερρών, Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας επί εκτάσεως 3.546 τ.µ. κείµενης στον Οικισµό Ραχωβίτσα στη θέση “πάρκο” που περιλαµβάνεται στα συνηµµένα 13 τοπογραφικά διαγράµµατα, µε τη διευκρίνιση ότι ο συµπεριλαµβανόµενος δρόµος δεν θα αποτελέσει αντικείµενο εκσκαφής. Το τεµάχιο είναι χαρακτηρισµένο ως “Ερείπια Συνεταιρισµού “Μαρµαρά” Ραχωβίτσα”.

Η περιοχή της ανασκαφής εµφαίνεται στο από Αύγουστο 2014, Τοπογραφικό ∆ιάγραµµα, Κλίµακας 1:500, µε αριθµ. Σχεδίου 1, που συνέταξε ο …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Συµφωνήθηκε λοιπόν η σύνταξη ενός συµβολαιογραφικού εγγράφου στο οποίο οι ως άνω συµβαλλόµενοι καταδείκτες του θησαυρού θα υπογράφουν, θα δεσµεύονται και θα συµφωνούν ότι σε περίπτωση θετικής έκβασης της διαδικασίας της ανασκαφής και ανεύρεσης του πιθανολογούµενου θησαυρού µέσα στο ακίνητο ιδιοκτησίας του ∆ήµου Σερρών, θα αποδώσουν ποσοστό 5% επί των ευρέτρων ποσοστού 50% που θα τους αποδοθούν από το Ελληνικό ∆ηµόσιο, στον πρώτο συµβαλλόµενο στο παρόν, νόµιµο εκπρόσωπο του ∆ήµου Σερρών κ. Πέτρο Αγγελίδη.

Σηµειώνεται ότι το ποσό που αντιστοιχεί στο ποσοστό 5% επί των ευρέτρων ποσοστού 50% που θα αποδοθούν στους καταδείκτες από το Ελληνικό ∆ηµόσιο θα διαµορφωθεί κατόπιν εκτιµήσεως της αξίας του θησαυρού από τις αρµόδιες Υπηρεσίες του Ελληνικού ∆ηµοσίου.
Συµφωνείται επίσης µε το παρόν ιδιωτικό συµφωνητικό ως χρονικό περιθώριο καταβολής των ευρέτρων που αντιστοιχούν σε ποσοστό 5% υπέρ του ιδιοκτήτη του ακινήτου ∆ήµου Σερρών, αυτό των 10 ηµερών από την είσπραξη από τους καταδείκτες του ποσοστού 50% επί των ευρέτρων που θα τους αποδώσει το Ελληνικό ∆ηµόσιο. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης τους στην ως άνω προθεσµία ο ∆ήµος Σερρών δεσµεύεται µε το παρόν ότι θα ακολουθήσει κάθε νόµιµη εξωδικαστική ή δικαστική οδό προκειµένου να εισπράξει αυτά που του αναλογούν µε βάση τα όσα συνοµολογούνται από τους συµβαλλόµενους στο παρόν, δεδοµένου ότι µε την υπογραφή του παρόντος ιδιωτικού συµφωνητικού οι καταδείκτες αναγνωρίζουν την οφειλή τους και την υποχρέωση τους προς το ∆ήµο Σερρών.

Ο τρόπος απόδοσης από τους καταδείκτες του ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί των ευρέτρων στον ∆ήµο Σερρών ως ιδιοκτήτη του ακινήτου εντός του οποίου σύµφωνα µε τους καταδείκτες πιθανολογείται ότι υπάρχει θησαυρός, θα συµφωνηθεί από τους συµβαλλόµενους σε περίπτωση που αυτός τελικά βρεθεί.

Το ως άνω συµβολαιογραφικό έγγραφο θα συνταχθεί και θα υπογραφεί προς εξασφάλιση των συµφερόντων του ∆ήµου Σερρών, ως ιδιοκτήτη του ακινήτου, µέσα στο οποίο πιθανολογείται µε βάσει τα λεγόµενα των καταδεικτών ότι υπάρχει θησαυρός, σε περίπτωση που αυτός ανευρεθεί εντός του ακινήτου τούτου.

Με βάση τα στοιχεία που σας δόθηκαν παραπάνω, παρακαλώ να παράσχετε πληρεξουσιότητα υπογραφής στο ∆ήµαρχο Σερρών, κ Πέτρο Αγγελίδη προκειµένου να υπογράψει εκπροσωπώντας το ∆ήµο Σερρών την συµβολαιογραφική πράξη που πρόκειται να συνταχθεί προκειµένου να εξασφαλιστεί το ποσοστό που θα αποδοθεί από τους παραπάνω καταδείκτες προς τον ∆ήµο Σερρών σε περίπτωση εύρεσης του θησαυρού, εντός του αγροκτήµατος Νέας Ελβετίας (Μαρµαράς – Ραχωβίτσα) του ∆ήµου Σερρών, Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας επί εκτάσεως 3.546 τ.µ. κείµενης στον Οικισµό Ραχωβίτσα στη θέση “πάρκο” που περιλαµβάνεται στα συνηµµένα 13 τοπογραφικά διαγράµµατα, µε τη διευκρίνιση ότι ο συµπεριλαµβανόµενος δρόµος δεν θα αποτελέσει αντικείµενο εκσκαφής. Το τεµάχιο είναι χαρακτηρισµένο ως “Ερείπια Συνεταιρισµού “Μαρµαρά” Ραχωβίτσα”. ……………………………………………………………………………………………………………………………….

και σχετική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο, προκειµένου να υπογράψει, εκπροσωπώντας το ∆ήµο Σερρών, την συµβολαιογραφική πράξη που πρόκειται να συνταχθεί προκειµένου να εξασφαλιστεί το ποσοστό που θα αποδοθεί από τους παραπάνω καταδείκτες προς τον ∆ήµο Σερρών σε περίπτωση εύρεσης του θησαυρού, εντός του αγροκτήµατος Νέας Ελβετίας (Μαρµαράς-Ραχωβίτσα) του ∆ήµου Σερρών, Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, επί εκτάσεως
3.546 τ.µ. κείµενης στον οικισµό Ραχωβίτσα στη θέση “πάρκο”, µε τη διευκρίνιση ότι ο συµπεριλαµβανόµενος δρόµος δεν θα αποτελέσει αντικείµενο εκσκαφής.

Το εν λόγω τεµάχιο είναι χαρακτηρισµένο ως “Ερείπια Συνεταιρισµού “Μαρµαρά” Ραχωβίτσα”. Η περιοχή της ανασκαφής εµφαίνεται στο από Αύγουστο 2014, Τοπογραφικό ∆ιάγραµµα, Κλίµακας 1:500, µε αριθµ. Σχεδίου 1, που συνέταξε ο κ. …………………………………………….και σηµειώνεται επ αυτού, περιοχή µε σηµεία (Α,Β,Γ,∆,Ε,Ζ,Η,Θ,Ι,Α)

Αναθέτει στον κ. ∆ήµαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Αφήστε κάποιο σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *