Σε πλήρη εξέλιξη είναι η διαδικασία εκταμίευσης των χαμηλότοκων δανείων της επιστρεπτέας προκαταβολής ΙΙΙ. Με τη δημοσίευση στο ΦΕΚ της αναλυτικής υπουργικής απόφασης, με τους όρους και τις προϋποθέσεις, αλλά και την ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας myBusinessSupport, οι περισσότεροι από 160.000 αιτούντες θα πρέπει να καταθέσουν την τελική αίτηση μέχρι τις 26 Οκτωβρίου.

 
 
Σε όσους σπεύσουν να υποβάλουν την αίτηση, είναι πιθανή η εκταμίευση του δανείου ακόμη και μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Η ΑΑΔΕ έχει αναρτήσει έναν αναλυτικό οδηγό για την επιστρεπτέα προκαταβολή στο myBusinessSupport.
Οι ενισχύσεις με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής στο πλαίσιο της ΚΥΑ ΓΔΟΥ 233/10.10.2020 χορηγούνται είτε σύμφωνα με τους όρους της από 19.03.2020 ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) «Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19», είτε σύμφωνα με τους όρους του κανονισμού (ΕΕ) για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (Κανονισμός deminimis )και αφορούν τους μήνες Μάρτιο ως και Αύγουστο 2020. Το ποσό της ενίσχυσης επιβαρύνεται με επιτόκιο αναφοράς 0,83%

Oι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, καθώς και μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, οι οποίες έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και λειτουργούν νομίμως, ανεξαρτήτως Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), με εξαίρεση τις ακόλουθες:

 
– Ατομικές επιχειρήσεις που δεν απασχολούσαν κανένα εργαζόμενο με σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά την 1η Αυγούστου 2020 και δεν διαθέτουν φορολογική ταμειακή μηχανή. Κατ’ εξαίρεση δύνανται να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος ατομικές επιχειρήσεις που δεν απασχολούσαν κανένα εργαζόμενο με σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά την 1η Αυγούστου 2020 και δεν διαθέτουν φορολογική ταμειακή μηχανή εφόσον:

i) είτε έχουν ενεργό κύριο ΚΑΔ στις 20.03.2020 έναν από τους περιγραφόμενους στο συνημμένο πίνακα του Παραρτήματος ΙΙΙ, ο οποίος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20.03.2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους περιγραφόμενους στο συνημμένο του Παραρτήματος ΙΙΙ, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20.03.2020

 
– είτε έχουν την έδρα τους στο Δήμο Μεσαπείων και στις Δημοτικές Ενότητες Νέας Αρτάκης και Ληλαντίων του Δήμου Χαλκιδέων, ανεξαρτήτως ΚΑΔ.
– Επιχειρήσεις που απασχολούσαν περισσότερους από χίλιους (1.000) εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά την 1η Αυγούστου 2020,γγ) Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ) που αποτελούν αμιγώς δημοτικές, διαδημοτικές, διακοινοτικές, διανομαρχιακές, κοινοτικές και νομαρχιακές επιχειρήσεις, δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις, δημοτικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, ενώσεις προσώπων διαχείρισης κτιρίων, επιτροπές εράνων, ευρωπαϊκοί όμιλοι οικονομικού σκοπού, κοινοπραξίες, διεθνείς οργανισμοί και πολιτικά κόμματα

Οι επιχειρήσεις που αιτούνται τη λήψη ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής πρέπει να πληρούν τα κάτωθι κριτήρια :

 
α)Να έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, να λειτουργούν νομίμως,να έχουν πληγεί οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του COVID-19 και να έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον στην ειδική πλατφόρμα «myBusinessSupport», σύμφωνα με την ΚΥΑ ΓΔΟΥ 207/10.9.2020 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
β)Να έχουν υποβάλει τις δηλώσεις φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ, εφόσον είχαν κατά νόμο υποχρέωση να τις υποβάλουν, ως εξής:αα) μέχρι και 11.10.2020, έχουν υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος2018,
ββ) μέχρι και τις 11.10.2020, έχουν υποβάλει όλες τις δηλώσεις ΦΠΑ για την περίοδο από 1.1.2019 μέχρι 30.6.2020
γ) Δεν έχουν τεθεί σε αδράνεια από 1.4.2019μέχρι και 11.10.2020, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ή από την υποβολή μηδενικών δηλώσεων Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) καθ’ όλη την περίοδο αυτή.
δ) Δεν έχει ανασταλεί, μέχρι και τις 11.10.2020, η χρήση του ΑΦΜ της επιχείρησης για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών σύμφωνα με την απόφαση ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1200/2015, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (εξαφανισμένος έμπορος), όπως αυτό προκύπτει από το φορολογικό μητρώο της ΑΑΔΕ.ε) Παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών

Για επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ: Το άθροισμα του κύκλου εργασιών Μαρτίου, Απριλίου,Μαΐου, Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου2020 να παρουσιάζει μείωση κατά 10% σε σχέση με τον κύκλο εργασιών αναφοράς και επιπλέον αυτός να είναι μεγαλύτερος από 1000ευρώ

 
Για επιχειρήσεις που δεν είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ ή είναι υποκείμενες και απαλλασσόμενες: Το άθροισμα των ακαθαρίστων εσόδων Μαρτίου, Απριλίου,Μαΐου, Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου2020να παρουσιάζει μείωση κατά 10%σε σχέση με τα ακαθάριστα έσοδα αναφοράςκαι επιπλέον αυτός να είναι μεγαλύτερος από 1000 ευρώ

Ο κύκλος εργασιών αναφοράς υπολογίζεται κατά περίπτωση όπως περιγράφεται στον κατωτέρω πίνακα

 

Διαδικασία υποβολής αίτησης –απαιτούμενα δικαιολογητικά

– Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν αίτηση για τη χορήγηση επιστρεπτέας προκαταβολής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» η οποία αποτελεί εφαρμογή του Ο.Π.Σ. TAXISnet της ΑΑΔΕ https://www.aade.gr/mybusinesssupport).
-Κατά την αίτηση, η επιχείρηση δηλώνει το ποσόπου αιτείται να λάβει, το αν αιτείται να λάβει την ενίσχυση βάσει του Προσωρινού Πλαισίου ή βάσει του Κανονισμού deminimis, καθώς και τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με την πλήρωση των προϋποθέσεων εν λόγω ΚΥΑ, κατά περίπτωση.Η είσοδος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» διενεργείται με τη χρήση των σχετικών διαπιστευτηρίων του Ο.Π.Σ. TAXISnet της ΑΑΔΕ.
– Με την είσοδο στην εφαρμογή και την υποβολή της αίτησης, η επιχείρηση πιστοποιεί την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων και συναινεί στην επεξεργασία των διαθέσιμων στοιχείων της ΑΑΔΕ, καθώς και των υποβαλλόμενων στοιχείων, προς τον σκοπό προσδιορισμού του τελικού ύψους ενίσχυσης.
 
Πηγή dikaiologitika.gr


Views: 80