Ερωτηματικά και έντονη ενόχληση προκαλεί προκαλεί ο απερχόμενος δήμαρχος στην νέα Δημοτική αρχή

Έντονα αλλά και εύλογα ερωτηματικά προκαλεί η σπουδή που δείχνει η απερχόμενη δημοτική αρχή και ο απερχόμενος δήμαρχος Σερρών λίγες μόνο ημέρες πριν την λήξη της θητείας τους να προχωρά σε αναθέσεις πολλών χιλιάδων ευρώ

 

αλλά και να επιδεικνύει έντονη κινητικότητα σε όλους τους τομείς ενώ θα έπρεπε να περιοριστεί σε διαδικαστικού χαρακτήρα ενέργειες ενόψει τις ανάληψης των καθηκόντων από την νέα δημοτική αρχή στο τέλος του μήνα

Οι ενέργειες αυτές δίνουν λαβή για διάφορα σχόλια και τροφοδοτούν διάφορα σενάρια για την σκοπιμότητά τους
Την έντονη ενόχληση και δυσφορία του νέου δημάρχου κ.Αλέξανδρου Χρυσάφη προκάλεσαν ,σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, και οι δηλώσεις του κ.Αγγελίδη που έκανε με αφορμή μετά την σύγκληση της Οικονομικής Επιτροπής στην οποία μεταξύ άλλων υπήρχε και θέμα σχετικά με τον διαγωνισμό για τον οδοφωτισμό με Led

Oi ίδιοι κύκλοι τονίζουν ότι η νέα δημοτική αρχή δεν πρόκειται να υπογράψει την νέα σύμβαση χωρίς να διερευνήσει σε βάθος όλες τις πτυχές της υπόθεσης και δεν προτίθεται να επιβαρύνει τον Δήμο και τους δημότες με ένα υπέρογκο και αχρείαστο δάνειο των 3.000.000 ευρώ
Για την ιστορία η Ο.Ε σήμερα στην συνεδρίαση της ακύρωσε την προσφορά της ΙΝΤΡΑΚΟΜ συμμορφούμενη με την απόφαση της 834-835/2019 απόφαση της ΑΡΧΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ που αφορούσε τον σχετικο διαγωνισμό

‘’ ΘΕΜΑ 12ο: Ακύρωση της 117/ 2019 απόφαση της Ο.Ε. κατά το κεφάλαιο που έκανε δεκτή την προσφορά της εταιρείας ΙΝΤΡΑΚΟΜ προς συμμόρφωση με τις 834, 835/2019 Αποφάσεις της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) που αφορούν τη διενέργεια του Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Βελτίωση – Ενεργειακή Αναβάθμιση δικτύου φωτισμού με χρήση νέων τεχνολογιών και εξοικονόμηση ενέργειας » προϋπολογισμού 2.375.432,50 € χωρίς ΦΠΑ & 2.945.536,30 € με ΦΠΑ.’’Τον Αύγουστο έλεγαν οι παλαιοί δημοσιογράφοι ότι ‘’δεν υπάρχουν ειδήσεις ‘’ Φαίνεται όμως ότι εκτός του καύσωνα τις επόμενες ημέρες το πολιτικό θερμόμετρο θα ανέβει πολύ Να υπενθυμίσουμε ότι η ορκομωσία της νέας δημοτικής αρχής θα γίνει 28 Αυγούστου και θα έχει εκτός των άλλων επι πλέον ενδιαφέρον κατά την τελετή παράδοσης παραλαβής

 

Τα θέματα που συζητήθηκαν 

 

 

Π Ρ Ο Σ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Ενταύθα Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των παρ. 3, 6 και 7 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 ΤΑ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Σερρών, σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει την Δευτέρα 12 Αυγούστου 2019 και ώρα 12:00΄ μ., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ 1ο: Ορισμός Δικηγόρου προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σερρών (Τακτική διαδικασία – κτηματολογικός δικαστής), στην συζήτηση της με αριθμό ΜΤ-Ν 89/2019 αγωγής των: 1) Ευστράτιου Καρακατσόπουλου του Νικολάου και 2) Ηλία Καλαϊτζή του Χρήστου, κατά του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία “Δήμος Σερρών”.

ΘΕΜΑ 2ο: Ορισμός Δικηγόρου προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, στην εκδίκαση της με αριθμό καταχ. ΑΓ 650/21-11-2018 αγωγής της Ετερόρρυθμης Εταιρίας με την επωνυμία “Κωνσταντίνος Δαγκούλης & Σία Ε.Ε.” και τον διακριτικό τίτλο “ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΕ”, κατά του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ”, ως καθολικού διαδόχου του πρώην Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “ΔΗΜΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝ ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ”.

 

ΘΕΜΑ 3ο: Αποδοχή της τιμής μονάδος για οικοπεδικό τμήμα που οφείλει να αποζημιώσει το Δήμο, λόγω προσκύρωσης, η ιδιοκτησία των κ.κ. Κυπαρίσση Αλέξανδρου και Ζδούμπα Δημήτριου (νόμιμοι κληρονόμοι των Κυπαρρίση Ευθυμίου και Ζδούμπα Παρίση, σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 24149/1997 Γονική Παροχή).

 

ΘΕΜΑ 4ο: Αποδοχή της τιμής μονάδος για οικοπεδικά τμήματα που οφείλει να αποζημιώσει ο Δήμος, λόγω ρυμοτομίας, στην ιδιοκτησία των κ.κ. Μάντζιου Μαρίνας και Μάντζιου Αικατερίνης. ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης της σύμβασης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019».

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού ανάθεσης της σύμβασης του έργου «Εγκατάσταση φυσικού αερίου στο Σχολικό Συγκρότημα Μονάδων Ειδικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Σερρών».

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 14/2019 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σερρών, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτής, κατάρτιση των όρων διακήρυξης και της περίληψης, για την “Προμήθεια υλικών σήμανσης και οδικής ασφάλειας Δήμου Σερρών, έτους 2019”, προϋπολογισμού 49.999,90€ με Φ.Π.Α. 24%.

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 2/2018 επικαιροποιημένης μελέτης του Τμήματος Τουρισμού και του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου Σερρών, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτής, κατάρτιση των όρων διακήρυξης και της περίληψης, για την παροχή υπηρεσιών δράσης “Ενέργειες προσέλκυσης επισκεπτών”, Υποέργο 1 (Τμήμα Ι), προϋπολογισμού 36.422,58 € χωρίς Φ.Π.Α. και 45.164,00 € με Φ.Π.Α..

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση μελέτης, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης & καθορισμός όρων διακήρυξης του διαγωνισμού για την «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων, έτους 2019» {cpv 44613700-7}, προϋπολογισμού ποσού 265.320,00 € χωρίς ΦΠΑ & 328.996,80 € με ΦΠΑ και ορισμό επιτροπής διαγωνισμού για τη Δ/νση Καθαριότητας.

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση πρακτικών 1/10-07-2019 και 2/29-07-2019 της επιτροπής διαγωνισμών για τη διενέργεια του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσίας «διαχείριση ογκωδών και αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) με κάδους ογκωδών» του Δήμου Σερρών έτους 2019-2020 προϋπολογισμού 199.817,40 € προ ΦΠΑ & 247.773,58 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για την Ασφάλιση Τροχαίου Υλικού του Δήμου Σερρών από 20-10-2019 έως 20-10-2020 προϋπολογισθείσας αξίας 24.485,00€ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης βάσει τιμής προσφορά με cpv:66510000-8.

ΘΕΜΑ 12ο: Ακύρωση της 117/ 2019 απόφαση της Ο.Ε. κατά το κεφάλαιο που έκανε δεκτή την προσφορά της εταιρείας ΙΝΤΡΑΚΟΜ προς συμμόρφωση με τις 834, 835/2019 Αποφάσεις της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) που αφορούν τη διενέργεια του Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Βελτίωση – Ενεργειακή Αναβάθμιση δικτύου φωτισμού με χρήση νέων τεχνολογιών και εξοικονόμηση ενέργειας » προϋπολογισμού 2.375.432,50 € χωρίς ΦΠΑ & 2.945.536,30 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 13ο: Κατακύρωση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών: «Παροχή υπηρεσιών εξωτερικού συνεργάτη του εταίρου Δήμος Σερρών για το έργο «Zero-waste energy-efficient agricultural communities in the GR-FYROM cross-border area (ZEFFIROS)», στα πλαίσια του Προγράμματος Συνεργασίας “Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009″ » με κωδικό MIS 5032743

 

 

Αφήστε κάποιο σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *