Στη βελτίωση των θέσεών τους μπορούν να προχωρήσουν οι επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών στις Σέρρες. Πρόκειται για πρόσκληση που απευθύνει ο δήμος Σερρών και συγκεκριμένα το τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων.

Τις αιτήσεις μπορούν να τις υποβάλλουν από την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου έως την Τετάρτη 3 Νοεμβρίου

Οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες πωλητές που επιθυμούν να αλλάξουν τη θέση την οποία κατέχουν και να διεκδικήσουν μία άλλη κενή που είναι κατά την άποψή τους και για οποιονδήποτε λόγο «καλύτερη» σε σχέση με την ήδη νομίμως καταληφθείσα θέση μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων Δήμου Σερρών από την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021 έως την Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2021.

Η αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία) θα κατατεθεί είτε αυτοπροσώπως είτε με εξουσιοδότηση επικυρωμένη από τα ΚΕΠ ή την Αστυνομία και θα συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά: α) Φωτοαντίγραφο αδείας, β) Φωτοαντίγραφο ταυτότητας, γ) Εκκαθαριστικό σημείωμα του τελευταίου  οικονομικού έτους, δ) Βεβαίωση από τον Δήμο μόνιμης κατοικίας για  το χρόνο έκδοσης της άδειας, ε) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν έχει υποπέσει σε παραβατικότητα κατά το προηγούμενο έτος, στ) Δημοτική ενημερότητα από τον Δήμο Σερρών.


Επισημαίνεται ότι:

1. Η άδεια πρέπει να είναι σε ισχύ

2. Οι υποψήφιοι κατατάσσονται με βάση το σύστημα μοριοδότησης του Παραρτήματος Ε’ και ο υποψήφιος με τα περισσότερα μόρια έχει το δικαίωμα να επιλέξει πρώτος κ.ο.κ..


3. Σε χώρο και ημερομηνία που θα ορίσει η Υπηρεσία όλοι οι αιτούντες θα πρέπει να προσέλθουν ώστε να επιλέξουν θέση με βάση τη σειρά προτεραιότητας της τελικής κατάταξης μοριοδότησης (συμπληρώνοντας υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφεται η θέση της επιλογής τους).

Ακολουθήστε το epiloges.tv στο Google News και δείτε όλες τις
τελευταίες Ειδήσεις από τις Σέρρες, την Ελλάδα και τον Κόσμο.

Views: 52