Σέρρες :Τραυματισμός ανήλικου λόγω πτώσης σε ακάλυπτο φρεάτιο -Αποζημίωση 6.000 ευρώ από τον Δήμο

Στην καταβολή  αποζημίωσης 5.170,00 Ευρώ (κεφάλαιο) + 961,04 Ευρώ (τόκοι υπερημερίας) = 6.131,04 Ευρώ θα προχωρήσει ο δήμος Σερρών μετά από την απόφαση  του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών

 

NIKOS ZAPARAS
Kompoloi
Green Cola
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΛΑΧΟΣ

Το δικαστήριο δέχθηκε την υπαιτιότητα του Δήμου Σερρών για την πλημμελή συντήρηση και φύλαξη φρεατίου και επιδίκασε στους ενάγοντες το ανωτέρω ποσό

Το περιστατικό συνέβη  σε ακάλυπτο τσιμεντένιο φρεάτιο, βρισκόμενο επί πεζογέφυρας η οποία ενώνει παιδική χαρά με δημοτικό αναψυκτήριο το οποίο βρίσκεται στο προάστιο του Αγίου Ιωάννη, στην πόλη των Σερρών

 

Δείτε την απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Σερρών

 

Στις Σέρρες, σήμερα συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 ΤΑ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, με
χρονολογία……………………………………………………………………………………………………………..
Μετά την διαπίστωση απαρτίας, ο κ. Αντιδήμαρχος ως Πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής,
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αμέσως άρχισε η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας
διάταξης.
Α Π Ο Φ Α Σ Η  ……………………
ΠΕΡΙΛΗΨΗ:
Έγκριση καταβολής αποζημίωσης στους : 1………………………………….2………………………………………

ως ασκούντων τη γονική μέριμνα  του ανήλικου τέκνου  ………………………απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών.
Στην παραπάνω συνεδρίαση, ο κ. Αντιδήμαρχος ως Πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής, έθεσε υπόψη των μελών της την υπ’ αριθμ.      …………………………………….   εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίαςτου Δήμου, που έχει ως εξής
Με την με αριθμό κατάθεσης ………………… αγωγή των………………………………και ………………………ως
ασκούντες από κοινού τη γονική μέριμνα του ανήλικου τέκνου τους………………………………………….
άπαντες κάτοικοι Σερρών, κατά του Δήμου Σερρών, επιδίωξαν για λογαριασμό του ανήλικου
τέκνου τους, την επιδίκαση αποζημίωσης, από τη βλάβη της σωματικής και ψυχικής υγείας του
ανήλικου τέκνου τους που υπέστη κατόπιν πτώσεως του σε ακάλυπτο τσιμεντένιο φρεάτιο,
βρισκόμενο επί πεζογέφυρας η οποία ενώνει παιδική χαρά με δημοτικό αναψυκτήριο το οποίο
βρίσκεται στο προάστιο του Αγίου Ιωάννη, στην πόλη των Σερρών. Οι παραπάνω ζημιωθέντες,
ζήτησαν ως αποζημίωση ποσό 48.800 Ευρώ.
Επί της ανωτέρω αγωγής εξεδόθη η με αριθμό…………………….απόφαση του Μονομελούς
Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών, η οποία δέχθηκε την υπαιτιότητα του Δήμου Σερρών για την
πλημμελή συντήρηση και φύλαξη του φρεατίου και επιδίκασε στους ενάγοντες το ποσό των 5.170
Ευρώ, νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής (13-11-2015) με επιτόκιο 6%). Κατά της ως άνω
απόφασης δεν ασκήθηκε κανένα ένδικο μέσο από την πλευρά του Δήμου Σερρών, με αποτέλεσμα
να καταστεί αυτή τελεσίδικη.
Επομένως, σύμφωνα με τα παραπάνω, θα πρέπει να συμμορφωθεί ο Δήμος Σερρών στο
αποφατικό της, ως άνω απόφασης και να καταβάλει στους ενάγοντες το ποσό των 5.170 ευρώ ως
επιδικασθέν κεφάλαιο νομιμότοκα από την ημερομηνία επίδοσης της αγωγής, ήτοι από 13-11-2015
με επιτόκιο 6%.
Συμπερασματικά θα πρέπει να καταβληθεί από το Δήμο Σερρών προς τους ως άνω
ενάγοντες, το ποσό των 5.170,00 Ευρώ (κεφάλαιο) + 961,04 Ευρώ (τόκοι υπερημερίας) = 6.131,04
Ευρώ
Στην συνέχεια η Οικον. Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της και τις διατάξεις του άρθρου 72του Ν. 3852/2010,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α)Εγκρίνει την καταβολή αποζημίωσης ποσού 5.170,00 €,νομιμότοκα από την ημερομηνία
επίδοσης της αγωγής, ήτοι από 13-11-2015 με επιτόκιο 6%, στους ενάγοντες: 1)…………………….. και 2) …………………….., με την ιδιότητά τους ως ασκούντων τη γονική μέριμνα του ανήλικου τέκνου τους,
…………………………. και για λογαριασμό της, σύμφωνα με την υπ ́ αριθ. ……………………….
απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών, όπως αναλυτικότερα
αναφέρεται στην υπ ́ αριθ.  ………………………………………-2018 εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου,
που καταγράφεται στο σκεπτικό της παρούσης.
Β) Η ψήφιση – διάθεση της σχετικής πίστωσης θα γίνει με νεότερη απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής.
Στην απόφαση αυτή οι κ.κ. Χρυσανθίδης Βασίλειος και Ιλανίδου – Βίλλιου Δέσποινα,
ψήφισαν ΝΑΙ με την παρατήρηση οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, να φροντίζουν για την
επαρκή συντήρηση και φύλαξη των φρεατίων, ώστε να μην προκύπτουν τέτοιου είδους
επιβαρύνσεις σε βάρος του.
Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Αφήστε κάποιο σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *