Θ. Λεονταρίδης: Αποκέντρωση των Στρατηγικών επενδύσεων στις ακριτικές περιοχές με σοβαρά προβλήματα ανεργίας

Ο ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ: Πρόταση για Αποκέντρωση των Στρατηγικών Επενδύσεων σε Ακριτικές Περιοχές με Επιπλέον Κίνητρα για Μείωση της Ανεργίας.

 1. Εισάγονται νέες κατηγορίες στρατηγικών επενδύσεων που προωθούν σύγχρονους τομείς της οικονομίας: αγροδιατροφή, έρευνα και ανάπτυξη, βιοτεχνολογία, πολιτιστική βιομηχανία, ρομποτική, τεχνητή νοημοσύνη, ιατρικός τουρισμός, διαχείριση απορριμμάτων, διαστημική βιομηχανία, Επιχειρηματικά Πάρκα.
 2. Ανάπτυξη της πράσινης οικονομίας με επενδύσεις σε:
 • εγκατάσταση θαλάσσιων αιολικών ή/και πλωτών φωτοβολταϊκών πάρκων
 • έργα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε
 • έργα συστημάτων αποθήκευσής της.
 1. Μείωση των μεγεθών συνολικού προϋπολογισμού για τον χαρακτηρισμό μιας επένδυσης ως στρατηγική
 2. Εισαγωγή κεφαλαιακών κινήτρων πέραν των φορολογικών σε ειδικές κατηγορίες επενδύσεων 
 3. Επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης
 4. Νέες χρήσεις γης (κέντρα δεδομένων, κατασκευή μόνιμων εγκαταστάσεων κινηματογραφικών παραγωγών για στρατηγικές επενδύσεις 
 5. Κίνητρα προσέλκυσης όπως 

Κίνητρο Χωροθέτησης (ΕΣΧΑΣΕ)

Κίνητρο Ταχείας Αδειοδότησης 

Φορολογικά Κίνητρα 

Κεφαλαιακά Κίνητρα (επιχορήγηση, επιδότηση leasing, επιδότηση μισθολογικού κόστους)

Φορολογική Κατοικία  

 1. «Εμβληματικές Επενδύσεις Εξαιρετικής Σημασίας» ως νέα κατηγορία Στρατηγικών Επενδύσεων
 2. Περιβαλλοντική προστασία, με ρητή απαγόρευση υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων σε περιοχές του δικτύου NATURA
 3.  Για τις ιδιωτικές επενδύσεις: 
  • επιτάχυνση των διαδικασιών αξιολόγησης και ελέγχου των επενδύσεων
  • ένταξη νέων δραστηριοτήτων στον Αναπτυξιακό νόμο
  • διεύρυνση δικαιούχων των ειδικών κατηγοριών ενισχύσεων
  • μείωση της γραφειοκρατίας
 4.  Απλοποίηση και αποσαφήνιση του πλαισίου λειτουργίας των τεχνοβλαστών.

Ο Θεόφιλος Λεονταρίδης μιλώντας στη Βουλή επί του νομοσχεδίου για τις στρατηγικές επενδύσεις, τις ιδιωτικές επενδύσεις και τους τεχνοβλαστούς, μεταξύ άλλων τόνισε:

Με το σχέδιο νόμου «Στρατηγικές επενδύσεις και βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος μέσω της επιτάχυνσης διαδικασιών στις ιδιωτικές και στρατηγικές επενδύσεις και δημιουργία πλαισίου για τις εταιρείες τεχνοβλαστούς», επιχειρείται αφενός η αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου των Τεχνοβλαστών, το οποίο διαμορφώθηκε σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και αφετέρου η διευκόλυνση των ιδιωτικών και των στρατηγικών επενδύσεων στη χώρα μας. 

Έτσι λοιπόν το παρόν νομοσχέδιο χωρίζεται σε τρία μέρη:

Στο πρώτο μέρος περί στρατηγικών επενδύσεων, οι βασικές τροποποιήσεις στο νομοθετικό πλαίσιο περιλαμβάνουν νέες κατηγορίες στρατηγικών επενδύσεων που προωθούν σύγχρονους τομείς της οικονομίας, τη μείωση των μεγεθών συνολικού προϋπολογισμού για τον χαρακτηρισμό μιας επένδυσης ως στρατηγική, την εισαγωγή κεφαλαιακών κινήτρων πέραν των φορολογικών σε ειδικές κατηγορίες επενδύσεων, καθώς και ειδικές προβλέψεις για την επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης και ελέγχου υλοποίησης των στρατηγικών επενδύσεων. Η εν λόγω επιτάχυνση επιτυγχάνεται με την ανάθεση σε ιδιωτικούς φορείς τμήματος της αδειοδοτικής διαδικασίας και της παρακολούθησης της υλοποίησης των στρατηγικών επενδύσεων. 

Επιπρόσθετα, εισάγονται στο νομοθετικό πλαίσιο των στρατηγικών επενδύσεων νέες χρήσεις γης (κέντρα δεδομένων, κατασκευή μόνιμων εγκαταστάσεων κινηματογραφικών παραγωγών) προκειμένου νέες οικονομικές δραστηριότητες να επωφεληθούν από το παρεχόμενo στις στρατηγικές επενδύσεις κίνητρο χωροθέτησης (Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων – ΕΣΧΑΣΕ) κι ενισχύονται επενδύσεις στις περιοχές απολιγνιτοποίησης.  

Οι νέοι τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας που εντάσσονται στις κατηγορίες των Στρατηγικών Επενδύσεων είναι οι επενδύσεις στην αγροδιατροφή, στην έρευνα και την ανάπτυξη, τη βιοτεχνολογία, την πολιτιστική και δημιουργική βιομηχανία, τη ρομποτική, την τεχνητή νοημοσύνη, τον ιατρικό τουρισμό, τη διαχείριση απορριμμάτων και αποβλήτων, τη διαστημική βιομηχανία, τον ψηφιακό μετασχηματισμό της επιχείρησης, την παροχή υπολογιστικού νέφους, τα κέντρα δεδομένων, τις μόνιμες εγκαταστάσεις κινηματογραφικών παραγωγών, τα Επιχειρηματικά Πάρκα και τα Σημαντικά Έργα Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος.

Για του τομείς αυτούς αλλά και εκείνους που ήδη εντάσσονταν στην κατηγορία των στρατηγικών επενδύσεων, παρέχονται κίνητρα προσέλκυσης όπως 

Κίνητρο Χωροθέτησης (ΕΣΧΑΣΕ)

Κίνητρο Ταχείας Αδειοδότησης 

Φορολογικά Κίνητρα 

Κεφαλαιακά Κίνητρα (επιχορήγηση, επιδότηση leasing, επιδότηση μισθολογικού κόστους)

Φορολογική Κατοικία  

Εισάγεται επίσης, νέα κατηγορία Στρατηγικών Επενδύσεων με τον τίτλο «Εμβληματικές Επενδύσεις Εξαιρετικής Σημασίας», οι οποίες υλοποιούνται από διακεκριμένες νομικές οντότητες, συμπεριλαμβανομένων ιδίως όσων προωθούν την πράσινη οικονομία, την καινοτομία, την τεχνολογία και την οικονομία χαμηλού ενεργειακού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Για τον χαρακτηρισμό ενός επενδυτικού σχεδίου ως «Εμβληματική Επένδυση Εξαιρετικής Σημασίας» συστήνεται τριμελής επιτροπή απαρτιζόμενη από επιστήμονες εγνωσμένου κύρους ποικίλων ειδικοτήτων. Οι επενδύσεις αυτές, εφόσον επιθυμούν να λάβουν είτε φορολογικής είτε κεφαλαιακής μορφής κίνητρα, συνδέονται με τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης μέχρι εξάντλησης αυτών και υπό την προϋπόθεση ότι σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της επένδυσης, αυτή θα ολοκληρωθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2025. 

Για την ανάπτυξη της πράσινης οικονομίας και την προώθηση της ενεργειακής αυτονομίας της χώρας μας, ενθαρρύνονται επενδύσεις σε μονάδες ηλεκτρικής ενέργειας όπως:

α) τα συστήματα παραγωγής «πράσινου» υδρογόνου,

β) η εγκατάσταση θαλάσσιων αιολικών ή/και πλωτών φωτοβολταϊκών πάρκων,

γ) έργα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε., και μόνο για τις «Εμβληματικές Επενδύσεις Εξαιρετικής Σημασίας», έργα συστημάτων αποθήκευσής της.

Όσον αφορά την περιβαλλοντική προστασία, προβλέπεται ρητώς η απαγόρευση υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων σε περιοχές του δικτύου NATURA οι οποίες έχουν χαρακτηρισθεί ως περιοχές απόλυτης προστασίας της φύσης σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία.

Στο δεύτερο μέρος, οι βασικότερες αλλαγές επικεντρώνονται στην επιτάχυνση και ευελιξία των διαδικασιών αξιολόγησης και ελέγχου των επενδύσεων, στη διεύρυνση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που δύνανται να ενταχθούν στον Αναπτυξιακό Νόμο καθώς και των δικαιούχων των ειδικών κατηγοριών ενισχύσεων και στην εν γένει μείωση της γραφειοκρατίας. 

Το τρίτο μέρος, που αναφέρεται στη δημιουργία πλαισίου για τις εταιρείες τεχνοβλαστούς, αφορά στην απλοποίηση και αποσαφήνιση του πλαισίου λειτουργίας τους. Και όταν λέμε τεχνοβλαστούς πρακτικά εννοούμε μια εταιρεία εμπορικού σκοπού η οποία ιδρύεται από ερευνητές Ερευνητικών Κέντρων, Καθηγητές Πανεπιστημίου ή από ερευνητικό ή ακαδημαϊκό προσωπικό κάθε βαθμίδας και έχει σκοπό να αναπτύξει καινοτόμα προϊόντα ή υπηρεσίες, αξιοποιώντας τη γνώση που έχει παραχθεί από τους ίδιους τους ερευνητές στον ερευνητικό οργανισμό τους. Θα ρωτήσει κάποιος: γιατί η έμφαση στους τεχνοβλαστούς; Γιατί, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η καινοτομία στη χώρα μας υπολείπεται σε σχέση με τις δαπάνες που γίνονται για έρευνα και ανάπτυξη. Επιπροσθέτως, ο θεσμός αυτός παρέμενε μέχρι σήμερα ημιτελώς ρυθμισμένος, με ασάφειες, σποραδικές διατάξεις, συχνά αντιφατικές, με αποτέλεσμα το ίδιο το θεσμικό πλαίσιο να αποτελεί τελικά εμπόδιο για την ανάπτυξή τους. Συνεπώς δεν υπήρχε κοινή αντίληψη ως προς τι σκοπό έχει και πώς οργανώνεται μια Εταιρεία-Τεχνοβλαστός.

Έτσι, για πρώτη φορά τίθεται ένα πλήρες και ευέλικτο θεσμικό πλαίσιο που διευκολύνει σημαντικά τη διαδικασία ίδρυσης εταιρειών τεχνοβλαστών από τα Πανεπιστήμια και τους Ερευνητικούς Οργανισμούς της χώρας. Πέραν της απλοποίησης του θεσμικού πλαισίου και της διαδικασίας ίδρυσης τεχνοβλαστών, μεταξύ άλλων προβλέπεται:

 • Ενίσχυση του αναπτυξιακού ρόλου των ερευνητικών οργανισμών με ευελιξία για την ίδρυση κεφαλαιουχικών εταιριών.
 • Δυνατότητα ίδρυσης και συμμετοχής στις εταιρείες τεχνοβλαστών όλων των κατηγοριών διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού.
 • Απλοποίηση του θεσμικού πλαισίου και της διαδικασίας ίδρυσης εταιρειών spin off.
 • Ενίσχυση του ρόλου των Γραφείων Μεταφοράς Τεχνολογίας, ως διακριτών δομών.
 • Δυνατότητα ίδρυσης εταιρειών τεχνοβλαστών σε συνεργασία με άλλους Ερευνητικούς Οργανισμούς.

Ο σχεδιασμός μιας εθνικής στρατηγικής για τις επενδύσεις που θέτει σαφείς στόχους, τόσο μεσοπρόθεσμους όσο και μακροπρόθεσμους, είναι απαραίτητος για την επίτευξη της ανάπτυξης της χώρας.

Στο πλαίσιο αυτό, δίνεται έμφαση στους ιδιαίτερους τομείς στους οποίους η χώρα έχει συγκριτικό πλεονέκτημα (όπως ο τουρισμός, η ναυτιλία, και η αγροτική παραγωγή, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το εξαγωγικό εμπόριο), και στις επιμέρους δράσεις που πρέπει να αναλυθούν για την προσέλκυση επιχειρήσεων.

Η κυβέρνησή μας προωθεί τις γρήγορες και διαφανείς διαδικασίες,  σε κάθε επαφή του επιχειρηματία με το κράτος, (π.χ. σύντμηση χρόνου αδειοδότησης, γρήγορες δίκες) τη στήριξη της ρευστότητας των επιχειρήσεων, και τη διευκόλυνση του επιχειρείν, μέσα από χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές και μέσα από ένα σταθερό φορολογικό σύστημα. 

Αυτό όμως που έχει ακόμα περισσότερη σημασία για τη χώρα μας είναι η αποκέντρωση των επενδύσεων στις ακριτικές περιοχές με επιπλέον κίνητρα, λαμβάνοντας υπόψη την ανεργία, ώστε να τις δώσουν αναπτυξιακή πνοή και να συμβάλλουν στη μείωσή της. 

Ακολουθήστε το epiloges.tv στο Google News και δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τις Σέρρες, την Ελλάδα και τον Κόσμο.
 
Exit mobile version