Θεόδωρος Βασιλακίδης(Ντόντος): Υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων του Αλέκου Χρυσάφη


Θεόδωρος Βασιλακίδης (Ντόντος) Υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων του Αλέκου Χρυσάφη.

 

Στον διορισμό του γνωστού Ντόντου ως αμισθί ειδικού συμβούλου σε θέματα δημοσίων σχέσεων προχώρησε ο Δήμαρχος κ.Αλέξανδρος Χρυσάφης.

Το θέμα δημοσιεύθηκε στο serresPost (συμφερόντων του κ. Βέρρου Κώστα)

Εμείς τουλάχιστον δεν είχαμε κάποιο σχετικό δελτίο τύπου και το αναφέρουμε από δεοντολογική υποχρέωση στην πηγή.

Στον αγαπητό Ντόντο με πλούσιο βιογραφικό όπως λέει και η σχετική απόφαση ευχόμαστε καλή επιτυχία Παραθέτουμε την σχετική απόφαση

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρρες 13-05-2020
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Aριθμ. Πρωτ. 11846
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΘΕΜΑ: «Ορισμός άμισθου ειδικού Συμβούλου Δημάρχου Δήμου Σερρών»
Α Π Ο Φ Α Σ Η 280
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α /2010) «Αρμοδιότητες του Δημάρχου».
2. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 11 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ53Α΄) «Στρατηγική αναπτυξιακή
προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης , ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας
Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», σύμφωνα με τις οποίες προστίθενται εδάφια στο
τέλος της παρ. 11 του άρθρου του 45 του Ν.3979/2011(ΦΕΚ138Α’) προστίθενται εδάφια, ως
εξής: «Επιτρέπεται η ανάθεση καθηκόντων ειδικών συμβούλων για την επικουρία των
δημάρχων και των περιφερειαρχών για ορισμένο χρονικό διάστημα και με συγκεκριμένα
αντικείμενα, οι οποίοι υπηρετούν εθελοντικά και δεν λαμβάνουν μισθό ή αποζημίωση,
πλην των εξόδων εκτός έδρας κίνησης. Οι ειδικοί σύμβουλοι του προηγούμενου εδαφίου
είναι επιστήμονες ή εμπειρογνώμονες ειδικού αντικειμένου ή κατέχουν αποδεδειγμένη εμπειρία
σε θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης, υποστηρίζουν στο αντικείμενό τους τα διοικητικά όργανα, τις
επιτροπές και τις αρμόδιες υπηρεσίες και προσλαμβάνονται με απόφαση του δημάρχου. Στην
απόφαση εξειδικεύεται το συγκεκριμένο αντικείμενο που αναλαμβάνει ο ειδικός σύμβουλος, η
ιδιότητά του και το χρονικό διάστημα ανάθεσης των καθηκόντων. Ο αριθμός των άμισθων
ειδικών συμβούλων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους δύο (2) ανά δήμαρχο».
3. Το βιογραφικό σημείωμα του κ. Βασιλακίδη Θεόδωρο του Πέτρου.
4. Την δυνατότητα αξιοποίησης των γνώσεων και της εκούσιας εθελοντικής διάθεσης για
προσφορά του κ. Βασιλακίδη Θεόδωρο του Πέτρου.
5. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση ΔΕΝ προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
προϋπολογισμού Δήμου Σερρών, δεδομένου ότι οι άμισθοι ειδικοί σύμβουλοι θα εκτελούν το
έργο τους χωρίς αποζημίωση.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Αναθέτουμε στον κ. Βασιλακίδη Θεόδωρο του Πέτρου καθήκοντα άμισθου ειδικού συμβούλου
για την επικουρία του Δημάρχου και την άσκηση των καθηκόντων του. Ειδικότερα ο ανωτέρω θα
παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα δημοσίων σχέσεων του Δήμου με την οργάνωση και
δημιουργία επαφών με τις εργοδοτικές οργανώσεις και τους εμπορικούς φορείς που σχετίζονται με
το εμπόριο και την επιχειρηματικότητα, διευκολύνοντας στην επίτευξη των στόχων του Δήμου
συμβάλλοντας με την εμπειρία του στην στήριξη και στην υποβοήθηση του έργου του Δημάρχου. Ο
ανωτέρω θα ασκεί καθήκοντα αμιγώς συμβουλευτικά χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες
οποιασδήποτε μορφής. Θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες προς τον
Δήμαρχο στα συγκεκριμένα θέματα και θα συνεργάζεται με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου ,
καθώς και με φορείς του Δημοσίου , για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού.
● Ο ως άνω άμισθος ειδικός σύμβουλος υπάγεται ειδικά και αποκλειστικά στην υπηρεσιακή
δικαιοδοσία του Δημάρχου, και συνεργάζεται όπου απαιτείται με τους Αντιδημάρχους, τους καθ’
ύλην αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες και δεν θα ασκεί αποφασιστικές αρμοδιότητες
οποιασδήποτε μορφής.
1
● Η παρούσα Απόφαση ΔΕΝ συνιστά πρόσληψη ή διορισμό και δε γεννά υπηρεσιακή, υπαλληλική
ή άλλου είδους εργασιακή σχέση του οριζόμενου συμβούλου με το Δήμο.
● Η παρούσα ισχύει από την υπογραφή της και μέχρι τη λήξη της Δημοτικής περιόδου, πλην της
περιπτώσεως τροποποίησης της ή ανάκλησής της, χωρίς οι ορισθέντες ειδικοί σύμβουλοι να
δικαιούνται αποζημίωση από την άσκηση αυτών των αρμοδιοτήτων.
● Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Σερρών.
Εσωτερική Διανομή:
1. Τμήμα Προσωπικού
2. Τμήμα Λογιστηρίου
3. Τμήμα Υποστήριξης Π. & Σ.Ο.
Υπηρεσίες μας
4. κ. Βασιλακίδη Θεόδωρο
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ

Αφήστε κάποιο σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *