Στην προδημοσίευση δύο προσκλήσεων προχώρησε το ΥΠΑΑΤ με την υπογραφή του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κ. Δημήτρη Οδ. Παπαγιαννίδη, για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της δράσης 4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» και 4.3.4 «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις».
Και οι δύο δράσεις συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο με ποσοστό 100%.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης 4.3.4 «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» ανέρχεται σε 43.000.000 ευρώ. Δικαιούχοι για την υποβολή των σχετικών προτάσεων είναι οι Δήμοι της Χώρας.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης 4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» ανέρχεται σε 40.000.000 ευρώ.

Δικαιούχοι για την υποβολή των σχετικών προτάσεων είναι η αρμόδια υπηρεσία της τοπικής αυτοδιοίκησης Α΄ ή Β΄ βαθμού, (Δήμοι ή Περιφέρειες), η οποία έχει την ευθύνη, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, για το σχεδιασμό και την κατάρτιση του προγράμματος των σχετικών έργων.


Πιο αναλυτικά,
Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις
Με τις πιστώσεις της πρόσκλησης της δράσης 4.3.4 «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» θα χρηματοδοτηθούν έργα τα οποία αφορούν βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη ή κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, υλοποιούνται σε εκτός σχεδίου περιοχές, προβλέπουν τσιμεντόστρωση ή ασφαλτόστρωση, δεν περιλαμβάνουν δαπάνες που αφορούν συνήθεις παρεμβάσεις συντήρησης, κλπ.
Ως ελάχιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων προτάσεων ορίζεται το ποσό των 150.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
Ως μέγιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων προτάσεων ορίζεται το ποσό των 500.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
Κατ΄ εξαίρεση μπορεί να υποβληθεί πρόταση με προϋπολογισμό μέχρι το ποσό του 1.000.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) μόνο στις περιπτώσεις που η πρόταση αφορά φυσικό αντικείμενο συνεχόμενο (μία αγροτική οδός), λειτουργικό και λόγοι οδικής ασφαλείας επιβάλλουν την ολοκλήρωσή της μέχρι το ποσό αυτό.
Υποδομές εγγείων βελτιώσεων
Με τις πιστώσεις της πρόσκλησης της δράσης 4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» θα χρηματοδοτηθούν έργα με προϋπολογισμό έως 2,2 εκατ. ευρώ, τα οποία αφορούν σε βελτίωση ή αύξηση των αρδευόμενων εκτάσεων, ταμίευση χειμερινών απορροών (λιμνοδεξαμενές), βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των αρδευτικών υποδομών, χρήση ανακυκλωμένου νερού στις αρδεύσεις και τεχνητό εμπλουτισμό υπόγειων υδάτων σε ανακαίνιση δικτύου από γεωτρήσεις.
Με τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν επιτυγχάνεται η μείωση των απωλειών και η εφαρμογή μεθόδων άρδευσης υψηλής αποδοτικότητας, η χρήση εναλλακτικών πηγών νερού, η συγκράτηση των χειμερινών απορροών και η διάθεση αυτών κατά τους θερινούς μήνες, η αντιμετώπιση προβλημάτων υφαλμύρυνσης και η αποκατάσταση προβληματικών υπόγειων υδάτινων συστημάτων, η καλύτερη διαχείριση της απόληψης του νερού και η μείωση των πιέσεων από τη γεωργία τόσο στα υπόγεια όσο και στα επιφανειακά υδατικά σώματα.


Ποιος είναι όμως ο πολύ καλός φίλος και συνάδελφος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ, που ανέλαβε στις 23 Ιουνίου 2021 την θέση του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.Μόνιμος εν ενεργεία δημόσιος υπάλληλος του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών κατέχοντας μάλιστα τη θέση Γενικού Διευθυντή του ΥΠΟΜΕ στην Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού Μεταφορών& Οδικής Ασφάλειας.
Επί πολλά χρόνια Διευθυντής και στέλεχος στην Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κατασκευής Υδραυλικών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ,μηχανικός και εκλεγμένος για χρόνια στο Τεχνικό Επιμελητήριο.
Τιμήθηκε στην κυβέρνηση Κώστα Καραμανλή με την ευθύνη της Ειδικής Γραμματείας Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων την περίοδο 2004-2009.

Εισηγήθηκε στην πολιτική ηγεσία και είναι υπεύθυνος για την ίδρυση και λειτουργία τριών νέων Ειδικών Υπηρεσιών, α) Συντονισμού, β) Υποδομών και γ) Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών του Γ’ Κ.Π.Σ. και το 2007 άλλης μίας δ) ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013.
Επανήλθε θα λέγαμε στην θέση του Γ.Γ. του ΥΠΑΑΤ από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών επί Υπουργίας του Κώστα Αχ. Καραμανλή ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες με εφόδια την τεχνογνωσία του λόγω και της προηγούµενης θητείας του.
Ioannis Chatzopoulos – Ιωάννης Θ. Χατζόπουλος

Ακολουθήστε το epiloges.tv στο Google News και δείτε όλες τις
τελευταίες Ειδήσεις από τις Σέρρες, την Ελλάδα και τον Κόσμο.

Views: 109